Forum för samverkan

Forskningscirklar

Forskningscirklar är en form för ömsesidigt kunskapsutbyte på en praktiknära nivå där en grupp deltagare (t.ex. lärare eller skoledare) själva formulerar ett problem och beforskar detta med en forskare från universitetet som cirkelledare. Metoden har praktiserats på olika håll i Sverige och inom olika ämnesområden.

Erfarenheter från Malmö finns dokumenterade i en metodhandbok:

Sven Persson, Forskningscirklar - en vägledning (Malmö Stad)

Aktuella forskningscirklar:

 • Vad är och hur syns god inkluderande lärmiljöSigtuna kommun och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier/Uppsala universitet: Projektet syftar till att fördjupa förståelsen för begreppet lärmiljö och som en del av implementeringsfasen av Sigtunaboxen visa hur rektorer kan arbeta med en god inkluderande lärmiljö.  

 • Implementering av utbildning för hållbar utveckling i Uppsalas gymnasieskolor, Uppsala kommun och Swedesd/Uppsala universitet: Projektet syftar till implementering av utbildning för hållbar utveckling i gymnasieskolan med fokus på hur hållbar utveckling kan genomsyra undervisningen i alla skolans ämnen och hantera utmaningen att få lärare i alla ämnen att aktivt engagera sig i detta. Deltagarna är gymnasielärare med olika ämnestillhörighet.
   
 • Det pedagogiska ledarskapets praktiker – ett samverkansprojekt som fokuserar på skolans ledarskap, Håbo kommun i samverkan med Avdelningen för rektorsutbildning, Uppsala universitet: Syftet med projektet är att utforska det pedagogiska ledarskapet och ge ökad kunskap om ledarskapspraktiker och villkoren för dessa. Hela utbildningsförvaltningens ledningsgrupp deltar.

FoSam bedrev 2016/17 följande forskningscirklar:

 • Nyanländas lärande: språkutvecklande arbetssätt; forskningscirkeln genomfördes inom regionala utvecklingsgruppen för Språk, läs och skriv. Deltagare från samtliga åtta medlemskommuner i FoSam
   
 • Ledning och styrning för ökad måluppfyllelse i skola; forskningscirkeln genomförs med Rektorsutbildningen och Knivsta kommun. Deltagare är rektorer i Knivsta
   
 • Ledning och styrning för ökad måluppfyllelse i förskola; forskningscirkeln genomförs med Rektorsutbildningen, Knivsta kommun och Uppsala kommun. Deltagare är förskolechefer i Knivsta och Uppsala.
   

FoSam:s forskningscirkel Ledning och styrning initierades genom en fråga Knivsta kommun ställde till forskare vid universitetet vid AIMday Välfärd 2015, se film (5 min):