Forum för samverkan

Kollegiala samtal

Värdet av det kollegiala samtalet kring en samhällsfråga med naturvetenskapligt innehåll, SNI.

Projektledare: Mats Hansson, Katedralskolan, Uppsala
Forskare: Tomas Persson, Uppsala universitet

Lärares samtal kring elevers sätt att genomföra en diskussion om en SNI utvecklar sätten att genomföra sådan undervisning som inte bara är en resurs i det kollegiala lärandet i den aktuella läragruppen. Det som uttrycks i samtalet kan också vara värdefullt för andra läragrupper att ta del av. Innehållet i de kollegiala samtalen anknyter även till forskning om lärares sätt att förhålla sig till val av innehåll och undervisningsformer så en SNI behandlas.

Under höstterminen 2016 har ett skolutvecklingsprojekt genomförts med stöd från Forum för samverkan som möjliggjort att sammanställa, dokumentera, kommunicera och analysera det som har förts fram i det kollegiala samtalet kring en SNI med deltagande lärare från ett antal gymnasieskolor i Uppsala län.

I projektet har samtal i olika lärargrupper studerats kring elevers uttalanden i diskussioner kring en SNI om en sjö som hotas av igenväxning.

Intentionen är att den forskningsbaserade sammanställningen av lärarsamtalen ska användas som resurs för lärare i dess utvecklingsarbete inom detta område samt synliggöra värdet av det kollegiala samtalet för att ge likvärdig och effektiv stöttning i klassrummet.

Lärare från Katedralskolan i Uppsala utvärderar elevuttalanden från en diskussion om sjön Tämnaren