Forum för samverkan

Insatsområde Nyanlända

Inom insatsområdet Nyanlända initierar och driver FoSam projekt och processer där Uppsala universitet i samverkan med aktörer i det omgivande samhället, särskilt kommuner/skolhuvudmän, kan stödja och stärka arbetet med att möta nyanlända barn och ungdomar i förskole- och skolverksamhet.

Regionalt nätverk för samordnare

På Skolverkets uppdrag driver FoSam ett regionalt nätverk för de av kommunerna utsedda samordnarna för kompetensutvecklingsinsatser för personal som arbetar med nyanlända. Samordnare och representanter för universitetet ses vid nätverksträffar tre gånger per termin. Syftet är ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och samarbeten mellan kommunerna i arbetet med att ta fram nulägesbeskrivningar och kompetensutvecklingsplaner. Vidare ska träffarna ge möjlighet att utveckla samverkan med Uppsala universitet vad gäller utvecklingsinsatser.

Läs mer om uppdraget på Skolverkets webbsida, Insatser via samordnare

Kontaktperson/projektledare:
Hassan Sharif
E-post: hassan.sharif@edu.uu.se

Forskningscirkel nyanländas lärande

Forskningscirkeln Nyanländas lärande: språkutvecklande arbetssätt är ett samverkansprojekt mellan universitetet och FoSam:s åtta medlemskommuner. I en forskningscirkel sker en gemensam kunskapsproduktion där deltagarna själva formulerar ett problem och undersöker detta tillsammans med en forskare som fungerar som handledare. Forskningscirkeln genomförs under 1,5 års tid med regelbundna träffar. Mellan dessa läser deltagarna forskningslitteratur, diskuterar med kollegor och genomför en egen forskningsuppgift. Projektet genomförs under 2016 och 2017. 

Kontaktpersoner/forskningscirkelledare:
Charlotte Engblom, Uppsala universitet, 070-459 13 62
E-post: charlotte.engblom@edu.uu.se

Karin Fallberg, Uppsala Kommun, 018-727 75 57
E-post: karin.fallberg@uppsala.se

Hela universitetet som resurs

Uppsala universitetet har kunskap inom en rad områden av relevans för att hantera situationen med ett ökat antal nyanlända i Sverige. För ingångar till tvärvetenskapliga forskningsprojekt, fortbildningar, aktiviteter och seminarier, publikationer, kontaktpersoner, möjligheter för dig som själv är nyanländ, och mycket annat - följ länken: 

Initiativ för nyanlända

  • Magdalena Bjerneld, Uppsala universitet: Varför gick det så bra för de ensamkommande barnen?

  • Åsikt Uppsala, 29e september 2016: Nyanlända i skolan – vad händer i klassrummen?

  • Monica Axelsson, Stockholms universitet: Nyanlända och lärande, del 1

  • Monica Axelsson, Stockholms universitet: Nyanlända och lärande, del 2

  • Uppsala universitet vid Almedalen 2016: Den nyanlända i skolan eller en skola för nyanlända?