Forum för samverkan

Detta är FoSam

FoSam är en arena för regional samverkan mellan Uppsala universitet och åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sigtuna, Tierp, Uppsala och Östhammar. Verksamheten initierar/stödjer/driver ömsesidigt berikande samverkansprojekt primärt runt forskning och syftande till professionsutveckling och verksamhetsutveckling inom området förskola/skola. Målet är att bidra till ökad måluppfyllelse i förskola/skola samt ökad kvalitet och relevans i forskning och lärarutbildning vid Uppsala universitet. 

FoSam finansieras gemensamt av Uppsala universitet genom Fakulteten för Utbildningsvetenskaper och medlemskommunerna. Fakulteten står för 50 % av finansieringen och medverkande kommuner står för resterande 50 %. Kommunerna bidrar med 2 kr per kommuninnevånare och år. FoSam leds av samordnaren (enhetschef) och har en styrelse sammansatt av representanter från kommunerna och universitetet.

Bland FoSam:s insatsformer finns ämnesdidaktiska nätverk (regionala utvecklingsgrupper), praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt däribland forskningscirklar, samverkanscheckar till medlemskommunerna, nätverk för kommunala samordnare för kompetensutvecklingsinsatser för personal som arbetar med nyanlända samt alumn- och studentsamverkan inklusive mötesplatsen Lärarcafé.

För initiering av samverkansprojekt i frågeställningar som prioriterats av huvudmän och andra möjliga samverkansparter genomförs vart tredje år AIMday Livslångt Lärande. En viktig del av FoSam:s arbete är kommunikation och spridning av resultat från samverkansprojekt där utvecklingsarbete bl.a. sker av digitala samverkansarenor inklusive en universitetsövergripande webbplats för skolsamverkan.