Forum för samverkan

Mål och vision

Forum för samverkan (FoSam) skall bidra till ett ömsesidigt berikande kunskapsutbyte mellan kommun/förskola/skola och forskare vid Uppsala universitet. Målet är att säkerställa en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken. Kunskapsutbytet skall resultera i ökad måluppfyllelse i förskola/skola samt ökad kvalitet och relevans i forskningen vid Uppsala universitet. 

Samverkan tar sin utgångspunkt i konkreta behov och med huvudfokus på praktiknära frågeställningar i förskola/skola men också policystöd för kommunal förvaltning.

I ett regionalt perspektiv skall FoSam bidra till målet om en likvärdig skola där såväl stad som landsbygd ges förutstättningar att genom samverkan med Uppsala universitet kunna nyttiggöra forskning för ökad måluppfyllelse.