Samverkanscheckar

FoSam:s medlemskommuner erbjuds samverkanscheckar som kan används till ett eller flera samverkansprojekt. Syftet är att skapa eller fördjupa samverkan mellan Uppsala universitet och förskolor/skolor/huvudmän.

Samverkansprojekten utgår från respektive huvudmans behov, önskemål och tidsplaner. Projekten ska vara ömsesidigt berikande för parterna: de ska för kommunerna/ huvudmännen bidra till verksamhets- och professionsutveckling inom området förskola/skola och för universitetet till ökad kvalitet och relevans i forskning och utbildning.
 

pågående projekt

Det pedagogiska ledarskapets praktiker – ett samverkansprojekt som fokuserar på skolans ledarskap

Håbo kommun i samverkan med Avdelningen för rektorsutbildning, Uppsala universitet. Projektet genomförs under 2018-2019.
Håbo kommun och Avdelningen för rektorsutbildning samverkar här utifrån i ett gemensamt intresse för skolans pedagogiska ledarskap på olika nivåer. Arbetet leds av forskare från Uppsala universitet, med intresse för och erfarenhet av praktikutvecklande kunskapsbildning i mötet mellan praktik och forskning. Projektet har formen av en forskningscirkel i vilken hela utbildningsförvaltningens ledningsgrupp ingår. Syftet är att utforska det pedagogiska ledarskapet och ge ökad kunskap om ledarskapspraktiker och villkoren för dessa. Läs mer!

IBIS-programmet - för positiva lärmiljöer

Uppsala kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet. Projektet genomförs 2018-2019.
Under 2018-2019 kommer Uppsala kommun och Uppsala universitet att implementera och utvärdera ett program i syfte att utveckla inkluderande och positiva lärmiljöer. Programmet kallas IBIS (Inkluderande Beteendestöd I Skolan) och har som grundprincip att genom relationsskapande arbete, tydlighet, struktur, förutsägbarhet och regler ge skolan möjlighet att skapa en god arbetsmiljö för sig själva och eleverna, och därmed motverka psykisk ohälsa. 

Mer information finns på projektets egen sida. Läs också intervjun med projektledaren Martin Karlberg.

Självskattning som del i digital kompetensutveckling

Uppsala kommun i samverkan med Institutionen för Informationsteknologi, Uppsala universitet. Projektet genomförs 2018-2019.
Det breda införandet av digitala kompetenser i läroplanen för förskola, grundskola och gymnasium har fått många lärare att ifrågasätta sin egen kapacitet. Förenklat kan man konstatera att många uttrycker en svag självskattning inom digitala kompetenser. I detta samverkansprojekt följer forskare från Uppsala universitet en grupp lärare i Uppsala kommun under 18-24 månader. Syftet är att studera hur deras självskattning och förhållningssätt till digitala kompetenser förändras över tid och beroende på kompetensutvecklingsinsats.

Mer information hittar du här eller i intervjun med projektledaren Lars-Åke Nordén.

Särskilt begåvade elever 

Enköpings kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Projektet genomförs 2019-2020
På senare tid märks en växande medvetenhet kring särskilt begåvade elever och konsekvenserna av att förbise deras förutsättningar och behov. Man vet av erfarenhet att dessa individer riskerar att fara illa om de inte bemöts på ett adekvat sätt i skolan. Det är bakgrunden forskningscirkeln "Särskilt begåvade elever", som bedrivs i samverkan mellan Enköpings kommun och Uppsala universitet. Läs mer!

Barns integritet

Enköpings kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Projektet genomförs under 2019-2020.
I denna forskningscirkel deltar förskollärare som dagligen möter barn från många olika kulturer och bakgrunder. I fokus för projektet står frågor om vad barns integritet får för betydelse i denna kontext, och hur man kan arbeta med de kulturkrockar som uppstår när förskolläraren och barnens familjer har olika syn på barnens integritet och sexualitet. Läs mer!

Genomförda projekt

Vad är och hur syns god inkluderande lärmiljö?

Sigtuna kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Projektet genomfördes 2017-2018
En forskningscirkel som syftade till att fördjupa förståelsen för begreppet lärmiljö och visa hur rektorer, förskolechefer och deras medarbetare kan arbeta med och känna igen en god inkluderande lärmiljö. Målsättningen var att genom nyvunnen kunskap än bättre forma en gynnsam lärmiljö för barn och elever. Resultatet finns att ta del av i en rapport och två filmer


Mer information om insatsformen samverkanscheckar och hur man ansöker om projekt finns i utlysningstexten:

Utlysning Samverkanscheckar 2017-19
Utlysning Samverkanscheckar 2017-19 (Word)

Stöd och hjälp med att formulera ansökan och matcha kommunens behov med lämplig forskningskompetens vid universitetet erbjuds genom FoSam. 

Kontaktperson:
Lars Olsson
Telefon: 018-471 16 05
Mobil: 0704-25 00 99
E-post: lars.olsson@forumforsamverkan.uu.se