Lästips för dig som vill lära dig mer om forskningscirklar

Andersson, F. (2007). Att utmana erfarenheter. Kunskapsutveckling i en forskningscirkel. Doktorsavhandling. Stockholm: Stockholms universitet.

Andersson, Fia (2006) Man har ju tystnadsplikt – om forskningsetiska frågor i en forskningscirkel. I: Wingård, Britta (red). Livslång nyfikenhet. En vänbok till Gunilla Härnsten. Stockholm: HLS Förlag, ss 16-34. 

Fändrik, AK., Lundgren, M. & Nerström, N. (2017). Forskningscirkeln som metod för att initiera och utveckla lokalt skolutvecklingsarbete i gymnasial yrkesutbildning. Paper presenterat på konferensen: NORDYRK – Yrkesutbildning för framtiden. Falun, Sverige 7-9 juni 2017.

Holmstrand, Lars 2008: Forskningscirklar – ett sätt att demokratisera kunskapsbildning?
I: Johannisson, Bengt, Gunnarsson, Ewa & Stjernberg, Torbjörn (red): Gemensamt kunskapande – den interaktiva forskningens praktik.Växjö: Växjö University Press, ss 189-203. (14 ss)

Holmstrand, L. & Härnsten, G. (2003). Förutsättningar för forskningscirklar i skolan - En kritisk granskningStockholm: Fritzes.

Lahdenperä, P. (xxx). Forskningscirkeln – en mötesplats för samproduktionMälardalen Studies in Educational Sciences 14. Eskilstuna: Mälardalen University.

Ladenperä, P. (2011). Forskningscirkel – arena för verksamhetsutveckling i mångfald. Mälardalens högskola: Studies in Social Sciences. 

Lahdenperä, P. (2014). Forskningscirkel som samproducerande kunskapsprojekt - vetenskaplig kvalité och stötestenar. i P. Lahdenperä, & P. Lahdenperä (Red.), Forskningscirkeln - en mötesplats för samproduktion. Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning. Eskilstuna: Mälardalen University. 

Lundgren, M. (2000): Forskningscirklar och skolutveckling – ett lärarperspektiv. Högskolan Dalarna: Kultur och lärande, 2000:1. 

Lundgren, M. (2003). Kan forskningscirklar bidra till att utveckla skolan i riktning mot en lärande organisation? Paper presenterat på konferensen Högskola och samhälle i samverkan (HSS) i Ronneby maj 2003. 

Lundgren, M. (2003). Forskningscirklar - en arena där lärares syn på vad deras arbete resulterar i kan utmanas? Paper presented at NFPS: s. conference in Copenhagen 7 – 9 Mars 2003. 

Otterup, T., Andersson, S. & Wahlström, A-M. (2013). Forskningscirkeln – en arena för kunskapsutveckling och förändringsarbete. ROSA 18. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Persson, S. (2009). Forskningscirklar – en vägledning. Metodbok. Resurscentrum för mångfaldens skola, Malmö stad.

Persson, S. RED. Forskningscirklar i praktiken. Elevperspektiv på undervisning och lärande

Thelin, K. (2018). I gränslandet mellan forskning och utveckling. En studie av FoSams forskningscirkelledarpraktik. FoSam rapport 2018:02

Wahlström, Ann-Marie 2010. Forskningscirkeln som metod för förändrat arbetssätt. Språkutvecklande arbetssätt för vuxna. Göteborgs universitet: Institutionen för svenska språket (magisteruppsats).