Pågående forskningscirklar

Forskningslitteracitet, likvärdighet och segregation

Uppsala kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskaper. Projektet genomförs under 2021. 
Uppsala kommun håller på att ta fram en långsiktig strategi för att främja likvärdighet och motverka segregationens negativa effekter i och mellan förskolor och skolor. En viktig utgångspunkt för det arbetet är en kartläggning av nuläget när det gäller dessa frågor, vilket i sin tur förutsätter tillgång till data som kan fungera som indikatorer. I denna forskningscirkel kommer Uppsala kommun att se över, vidareutveckla och eventuellt komplettera tillgången till data och indikatorer på likvärdighet och segregation i verksamheterna. Medverkar gör ett antal deltagare från kommunen på strategisk nivå (verksamhetsutvecklare samt andra nyckelpositioner) och utvalda forskare från universitetet. 

Religionskunskap för framtiden – religionsdidaktik för en bättre religionsundervisning

Uppsala kommun i samverkan med Teologiska institutionen och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Projektet genomförs under 2019-2021. 
Religionens roll i samhället har förändrats under de senaste tjugo åren. Från att ha varit ett relativt marginaliserat, privat fenomen är religion idag någonting som både syns och berör. Skolans religionsämne blir än mer viktigt eftersom det ger möjlighet till diskussioner i ämnet utifrån fördjupade kunskaper om religioner och livsåskådningar. Tidigare forskning visar dock att det är svårt att skapa en religionsundervisning som engagerar alla elever, och som uppnår aktuella kunskapsmål. I detta samverkansprojekt möts forskning och beprövad erfarenhet på en gemensam arena, där didaktiska och metodologiska perspektiv på religionsundervisning kan vidareutvecklas.

Senast uppdaterad: 2021-08-12