Forskningslitteracitet, likvärdighet och segregation

Elever i soffa

Uppsala kommun i samverkan med FoSam/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskaper. Projektet genomförs under 2021. 
Uppsala kommun håller på att ta fram en långsiktig strategi för att främja likvärdighet och motverka segregationens negativa effekter i och mellan förskolor och skolor. En viktig utgångspunkt för det arbetet är en kartläggning av nuläget när det gäller dessa frågor, vilket i sin tur förutsätter tillgång till data som kan fungera som indikatorer. Genom denna forskningscirkel får Uppsala kommun möjlighet att se över, vidareutveckla och eventuellt komplettera tillgången till data och indikatorer på likvärdighet och segregation i verksamheterna. Medverkar gör ett antal deltagare från kommunen på strategisk nivå (verksamhetsutvecklare samt andra nyckelpositioner) och utvalda forskare från universitetet.

Under 2021 genomförs åtta cirkelträffar, där föreläsningar kombineras med gemensamma diskussioner utifrån vetenskapliga texter och genomförda uppgifter. Processen kommer att slutredovisas via en rapport skriven av forskningscirkelledaren med stöd av cirkeldeltagarna. I rapporten presenteras resultatet av gruppens arbete med att identifiera indikatorer samt komplettera befintliga.   

Forskningscirkeln äger rum inom ramen för FoSam:s och Uppsala kommuns samarbete kring stärkande av forskningslitteracitet för ökat vetenskapligt förhållningssätt i kommunens verksamhetsutveckling.  

Forskningscirkelledare: Hassan Sharif, lektor i Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot nyanländas lärande 

Senast uppdaterad: 2021-04-16