Interkulturellt förhållningssätt i förskolans arbete med barns sociala och kunskapsmässiga utveckling

Enköpings kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Projektet genomfördes under 2019-2020.

Den transnationella migrationen och internationaliseringen har lett till att det svenska samhället har blivit mer flerspråkigt och mångkulturellt, vilket i sin tur inverkar på förskolans och skolans arbete med barn och ungdomars sociala och kunskapsmässiga utveckling. Denna forskningscirkel syftade till att fördjupa förståelsen för förskolans uppdrag i allmänhet och arbetet med flerspråkighet och mångkulturalism i synnerhet. Deltagare var förskollärare som dagligen möter barn från många olika kulturer och med olika bakgrund.

rapport forskningscirkel
          Läs rapporten från forskningscirkeln.

Arbetet har letts av en forskare från Uppsala universitet, i samarbete med en pedagogisk utvecklare vid Enköpings kommun. I forskningscirkeln deltog sammanlagt tio förskollärare från kommunen. 

Till saken hör att Barnkonventionen blev lag (1/1 2020 ), vilket ställer krav på verksamheternas kompetens på området. Även en ny läroplan för förskolan kommer med största sannolikhet att innehålla skrivningar avseende detta.

Forskningscirkeln är en del av Uppsala universitets ULF-avtal med Enköpings kommun.

Kontakt: Hassan Sharif, lektor i Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot nyanländas lärande

Senast uppdaterad: 2021-11-30